DTC – Design To Cost – תיכון לעלות

הרציונל

:בפיתוח מוצר קיימים שני לקוחות עיקריים

הלקוח החיצוני – אשר מכתיב את ביצועי הפרויקט, הזמן לפיתוח ואת המחיר –

הלקוח פנימי – הארגון אשר מספק את המשאבים לפיתוח והיצור ואשר מכתיב את עלות המוצ –

בכל הספרות המקצועית, ומתוך ניסיוננו אנו לומדים כי 80% מעלות המוצר נקבע במהלך תהליך הפיתוח. בדרך כלל צוות פיתוח מתמקד בהגשמת הביצועים והדרישות של הלקוח החיצוני, בעוד עלות המוצר היא תוצאתית ונגזרת כתוצאה מהפיתוח. העלות לרוב אינה נתון תיכון ראשי, (כמו ביצועים), ואין מעקב רצוף אחר עמידה בעלות המוצר לאורך תהליך הפיתוח. כתוצאה מכך, נותר לבצע את המאמץ להורדת עלויות רק ברצפת היצור, ששם דרגת החופש מעטה ולכן גם ההשפעה להורדת עלויות מעטה יחסית.

לכן עלות המוצר חייבת להיות דרישה של הנהלת המפעל למנהל הפרויקט/מהנדס המערכת.

 תיכון לעלות הוא מנגנון המהווה חלק מתהליך הפיתוח של הארגון אשר ממקם את עלויות המוצר באותה רמת חשיבות כמו עמידה ביעדי הביצועים והלו”ז. מתודולוגיית היא כלי ניהולי המוודא עמידה ביעדי עלויות היצור של המוצר הסדרתי במהלך מחזור החיים של פיתוח. במציאות  מנסה לפתור את הבעיה: בתוך התקציב נתון, דרישות וביצועים, איזה מוצר יכול להיות מתוכנן. כאשר מתגלית סטייה מיעד העלות, מפעילים את מתודולוגיה תיכון ליצוריות והרכבה על מנת להוריד את העלות ליעד שנקבע.

סדנאות הורדת עלויות  

המתודולוגיות הנ”ל מיושמות על פרויקטים ספציפיים באמצעות סדנאות. הסדנאות המורכבות מצוות רב תחומי המתכנס למשך יום/יומיים ומנתח בשיטה מובנית וכמותית את המוצר. הסדנה מתבצעת בעזרת מנחה אשר יחד עם הצוות יוצרים תהליך סיעור מוחות מובנה. סיעור המוחות יוצר רעיונות יצירתיים להורדת עלויות. תוצרי הסדנה יעד עלות מופחת בעשרות אחוזים ורשימת רעיונות / פעילויות  שהצוות החליט לבצעם ואשר יביאו להורדת העלויות.  

הנושא הראשון שמתקפים הן הדרישות

: הדרישות מתחלקות לשתי קטגוריות

.דרישות פנימיות – דרישות של הארגון שנגזרו מדרישות הלקוח. דרישות אלו מהוות כ 80% מסך הדרישות
דרישות חיצוניות של הלקוח – לדרישות אלו אין לרוב דרגת חופש לרידוד והן קשורות לרוב לאופן המימוש. בדרישות אלו יש דרגת חופש גבוהה לרידוד.  השיטה היא לסווג את הדרישות על פי סדר עדיפויות ועל פי עלויות מימוש של המוצר הסדרתי. לאחר שסיווגנו את הדרישות, אפשר לתקף לבטל או לרודד את אותן דרישות בעלי סדר עדיפויות נמוך, ועלות מימוש גבוהה.

בשלב השני מתקפים את התכן של הפרויקט.

תיקוף התכן נעשה גם הוא בעזרת סדנאות שמשתתפים בהן גופי היצור, ההרכבה הניסויים וכן הגופים ההנדסיים שתכננו את המוצר. בסדנה זו מתקפים ומאתגרים את התכן באמצעות מתודולוגי התיכון לעלות ויצוריות  בכל 13 הפרמטרים. תוצרי הסדנה הן רשימה של רעיונות / שינויים בעיקר הנדסיים שיש לבצע על מנת להוריד את עלויות המוצר.

בשלב השלישי מתקפים את עלויות הספקים

סדנה זו מתבצעת בעיקר עם הספקים הראשיים. בסדנה יוצרים מנגנון שבו הספק מציג מה הן הדרישות אשר מעלות את עלות המוצר/רכיב שהוא צריך לספק, והצוות ההנדסי של הפרויקט בוחן אלו דרישות אפשר לבטל או לרודד על מנת להוריד את עלות. הסדנה מתבצעת הן למוצרים קיימים, מוצרים על פי שירטוט או על פי מפרט.

סיכום

הורדת עלויות הן אחד האמצעים האסטרטגיים של הארגון על מנת להתקיים, לשמור על כושר התחרות, ולצמוח. סדנאות  תיכון לעלות הן אחד הכלים הבודדים שבאמצעותם אפשר להוריד את העלויות בעשרות אחוזים. ההטמעה חייבת להתחיל בהנהלה. המנהלים חייבים לדרוש עמידה ביעדי עלות כפי שדורשים עמידה ביעדי ביצועים ולו”ז. בכל דיון סטאטוס של הפרויקט, ובוודאי בסקרים, חייבים לדרוש דיווח ריאלי ועדכני של סטאטוס העמידה ביעדי העלות.  

מסמך זה נכתב על פי ניסיון של 20 שנה בעשרות רבות של מפעלים ומאות רבות של סדנאות. כאשר ההנהלה והצוות נרתמים, ההצלחה מובטחת ומתקבל ירידת עלות של עשרות אחוזים.

Comments are closed.